Ga naar de inhoud

Privacy beleid

Wie zijn wij?

Ons website-adres is: https://svbadvies.nl. SvB Advies, Advies en Ondersteuning op het web, gevestigd aan de Krachtighuizerweg 46-63, 3881 PD PUTTEN handelend onder KVK nummer: 74090062.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

SvB Advies verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan het eerste contact tussen SvB Advies en een (potentiele) klant of aan de situatie dat een (potentiele) klant een mailtje of het contactformulier in, stuurt aan SvB Advies.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat SvB Advies zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. SvB Advies vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met SvB Advies, Soraya van Beek, info@svbadvies.nl. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Heeft SvB Advies een Functionaris Gegevensbescherming?

SvB Advies heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Het betreft mevrouw S. van Beek. Het volledige adres vindt u onderaan dit beleid.

Welke persoonsgegevens verwerkt SvB Advies en waarom doet zij dat?

SvB Advies verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij verwerkt zijn Identificatiegegevens (naam, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, KvK-nummer), Locatiegegevens (post- en/of vestigingsadres) Inloggegevens (google en facebook inlog). Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten SvB Advies en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de wensen van de klant en het opstellen van een offerte en/of opdrachtbevestiging. Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld overlegmomenten. Het derde hoofddoel is het opstellen van de bedrijfspagina, google mijn bedrijf, Instagram en website beheer. Het laatste hoofddoel is om de klant te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

Mág SvB Advies die gegevens verwerken?

SvB Advies verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een opdrachtgever tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte en/of opdrachtbevestiging gevraagd wordt. Verder verwerkt SvB Advies persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor SvB Advies redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt SvB Advies in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus

  1. dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
  2. Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SvB Advies (of een derde)
  3. Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor SvB Advies noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren. Zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de opdrachtgever. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. SvB Advies meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat SvB Advies uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. SvB Advies neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat SvB Advies de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt SvB Advies alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

SvB Advies beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. SvB Advies geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

SvB Advies bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat SvB Advies heeft opgesteld. Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is SvB Advies allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft SvB Advies waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de opdrachtgever een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft SvB Advies zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar opdrachtgever. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookiebeleid.

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij SvB Advies een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als SvB Advies uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met: ·SvB Advies, mw. S. van Beek, Krachtighuizerweg 46-63, 3881 PD Putten, info@svbadvies.nl. SvB Advies zal binnen een maand reageren op uw bericht. Als u meent dat SvB Advies handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Wat moet ik nog meer weten?

  1. Om een deugdelijk privacy beleid te kunnen voeren, heeft SvB Advies een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.
  2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SvB Advies passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. SvB Advies beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.
  3. Het privacy beleid van SvB Advies ziet ook toe op zaken die los staan van haar relaties met haar opdrachtgevers. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van 7 jaar.
  4. SvB Advies zorgt ervoor dat al haar medewerkers bekend zijn met haar privacy beleid en dat zij ook doordrongen zijn van het belang daarvan. Alle werknemers zijn verplicht om persoonsgegevens geheim te houden.
  5. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. SvB Advies heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

SvB Advies, Krachtighuizerweg 46-63, 3881 PD Putten, 06-25085180, info@svbadvies.nl

Versie 1-3-2019